a

Wiercenia badawcze

Dysponujemy sprzętem wiertniczym umożliwiającym wykonanie prac w każdych warunkach terenowych – od lekkiego sprzętu ręcznego, przez zestawy półzmechanizowane, do w pełni zmechanizowanych zestawów umieszczonych na samochodach ciężarowych i podwoziach gąsienicowych, umożliwiających wykonanie wierceń do głębokości ponad 50 m poniżej poziomu terenu.

 

 

 

W ramach prowadzonych wierceń wykonujemy:

  • ustalenie układu warstw podłoża (profilu litologicznego)
  • ustalenie położenia warstw wodonośnych i poziomów piezometrycznych
  • pobór próbek gruntów do badań makroskopowych i laboratoryjnych
  • badania gruntu w dnie otworu

 

Bezpośrednio po każdym wydobyciu świdra z otworu wykonywane jest badanie makroskopowe, którego celem jest sklasyfikowanie gruntu pod względem rodzaju, stanu i wilgotności. Wstępnie określane są także podstawowe właściwości fizyczne takie jak np.: stopień plastyczności.  W miarę możliwości określana jest również geneza gruntu i jego wiek geologiczny.

W ramach wierceń badawczych prowadzone są również pomiary poziomów wody podziemnej oraz obserwacje poziomów piezometrycznych.


Z charakterystycznych warstw geologicznych pobierane są także próbki do dalszych szczegółowych badań laboratoryjnych. W zależności od ich przeznaczenia pobiera się różne rodzaje próbek:

o nienaruszonej strukturze NNS, o naturalnej wilgotności NW lub o naturalnym uziarnieniu NU (nowa klasyfikacja: A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5).

do góry
ZAUFALI NAM