a

Przykładowe programy badawcze

1. Badania pod dom jednorodzinny

Najczęściej zadają Państwo pytania dotyczące wykonania opini geotechnicznej dla potrzeb opracowania projektu budowy domu jednorodzinnego.

 

Poniżej przedstawiamy typowy program badawczy realizowany przez INGEO dla tego typu inwestycji.

 

 

Rys.1 - Zakres prac badawczych pod dom jednorodzinny - 4 otwory badawcze w narożnikach projektowanego budynku oraz 2 sondowania.

 

  • W ramach badań pod dom jednorodzinny wykonujemy 4 lub 3 otwory badawcze do głębokości 4,5m ppt.
  • Dla potrzeb określenia parametrów wytrzymałościowych gruntu dodatkowo wykonujemy 2 sondowania dynamiczne DPL lub ITB-ZW

 

Podczas prac badawczych pobierane są próby gruntów do dalszych badań laboratoryjnych, prowadzony jest również opis makroskopowy przewiercanych warstw podłoża oraz obserwacje poziomu wód gruntowych. Po zakończeniu prac geolog nadzorujący wykonuje niwelację wysokościowa punktów badawczych. Na podstawie uzyskanych badań opracowywana jest opinia geotechniczna.

 

W przypadku budynków podpiwniczonych prowadzone jest głębsze rozpoznanie w zależności od projektowanej rzędnej posadowienia.W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych takich jak np. torfy konieczne jest wykonanie głębszego rozpoznania do głębokości min. 3m poniżej poziomu występowania gruntów nośnych.

 

Nie zalecamy wykonywania mniejszego zakresu badawczego niż 3 odwierty, ponieważ jest to minimalny układ pozwalający na sporządzenie wiekszej ilości przekrojów geotechnicznych, a tymsamym umożliwia wykonanie interpretacji zalegania warstw pod całym projektowanym budynkiem.

 

PAMIĘTAJ! Oszczędność na badaniach geotechnicznych może doprowadzić w konsekwencji do powstania problemów na etapie realizacji i eksploatacji budynku. Naprawa pęknięć lub napływu wód podziemnych będzie kosztować wielokrotnie więcej niż wykonanie poprawnego rozoznania, które pozwoli przewidzieć w/w prpoblemy na etapie sporządzania projetu budowlanego.

 

2. Badania pod podporę wiaduktu w ciągu budowli liniowej (autostrada, droga ekspresowa, linia kol

Badania pod inwestycje liniowe są projektowane w oparciu o wytyczne zawarte w instrukcjach i normach takich jak:

 

[1] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.

[2] Eurokod 7 - PN-EN 1997 Cz.1 i Cz.2

[3] Literatura techniczna oraz inne wytyczne i normy dotyczące programowania zakresu prac badawczych.

 

Poniżej przedstawiono zakres prac realizowany pod podporę mostu w ciągu drogi ekspresowej.

Rys.2 - Zakres prac badawczych pod podporę wiaduktu.

 

Zakres prac badawczych pod obiekty inżynierskie takie jak wiadukty, mosty, tunele ustalany jest indywidulanie w zalezności od stwierdzonych warunków geotechnicznych, parametrów konstrukcji, spodziewanego sposobu posadowienia, przewidywanych obciążeń itd.

Program badawczy ustalany jest na etapie sporządzania Projektu Robót Geologicznych. Zakres prac ustala konstruktor w porozumieniu z geotechnikiem. Podczas prac badawczych stosuje się nowoczesny sprzęt badawczy umozliwiający pomiar parametrów wytrzymałościowych metodą A -  In-situ (CPTu, DMT, VANE). 

 

3. Odbiory na budowie

Odbiory na budowie przeprowadzane są w oparciu o Polskie Normy. Zakres i wymagania wykonywanych badań określa SST (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna) lub reguluje to Opis Techniczny.

 

Badania rozpoczynamy od makroskopowej oceny danego materiału. Badania te obejmują:

 

  • pomiar stopnia zagęszczenia
  • stopień plastyczności
  • badania granic konsystencji
  • wyznaczenie wskaźnika zagęszczenia
  • badania na próbach o nienaruszonej strukturze

 

Do badań stopnia zagęszczenia ID wykorzystujemy sondy udarowe (DPL, DPM, DPH, DPSH, ITBZW). Stopień plastyczności IL określamy na podstawie wałeczków i badania granic konsystencji w Aparacie Casagrande'a lub stożkiem Wasillewa. Do wyznaczenia znacznika zagęszczenia Ii Wpot wykorzystujemy Aparat Proctora i próby o nienaruszonej strukturze pobrane z budowy.

Aby precyzyjnie określić rodzaju gruntu przeprowadzamy badania laboratoryjne takie jak analiza sitowa oraz analiza aerodynamiczna.

Parametry decydujące o wysadzinowości określane są na podstawie badań wskaźnika piaskowego i wysokości kapilarności biernej. Wskaźnik filtracji określany jest na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych przy użyciu ITBZW2K oraz za pomocą rurek Kamińskiego. Procentowa zawartość części organicznych określana jest metodami wyżarzenia.

Posiadamy sprzęt, który pozwala określić nośność gruntu, są to tzw. płyty statyczne oraz dynamiczne.

do góry
ZAUFALI NAM