a

Zabezpieczenia osuwisk i skarp

Osuwiska powstają wskutek zaburzenia równowagi mas gruntowych na skutek naruszenia ich struktury. Stanowią one poważne zagrożenie oraz katastrofalne w skutkach zniszczenia dla projektowanych bądź istniejących już obiektów. Nagłe obsunięcia mas ziemnych pojawiają sie wówczas, gdy powierzchnia gruntu zostanie nasycona np. przez wodę opadową. Inną przyczyną może być nadanie obciążenia lub podkopanie w trakcie realizacji inwestycji budowlanej.

 

Nasza oferta obejmuje wszelkie niezbędne czynności pozwalające określić stateczność skarpy oraz ustalić jej predyspozycje pod zagospodarowanie.

Ponadto oferujemy projektowanie bezpiecznych skarp i nasypów przez odpowiednie kształtowanie, projekty zabezpieczeń zboczy (gwoździowania, kotew gruntowych, murów oporowych i konstrukcji wsporczych) oraz monitorowanie skarp w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń. Dodatkowo wykonujemy analizy z zakresu likwidacji istniejących już osuwisk.

 

Kiedy wykonuje się obliczenia stateczności skarpy:

 

Dla obiektów usytuowanych na skarpie oraz w pobliżu jej krawędzi lub u jej podnóża, należy wykonać analizę stateczności zbocza, która polega na wykazaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk osuwiskowych. Obliczenia opierają się na wynikach uzyskanych z badań geotechnicznych wraz z uwzględnieniem charakterystyki posadawianego obiektu (szczególnie rzędna fundamentu oraz obciążenie przez niego przenoszone).

 

Na czym polega projekt oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę:

 

Analiza wymaga ustalenia stanu początkowego stateczności by przyjąć odpowiednią metodę wzmacniającą i dobrać konstrukcję.

Projektując skarpy przy ustaleniu warunków i doborze oddziaływań, należy brać pod uwagę możliwość występowania ekstremalnych czynników meteorologicznych: deszczy nawalnych, maksymalnych poziomów wód gruntowych i powierzchniowych, różnic temperatur, zjawisk sztormowych itp. Prawidłowa interwencja w przypadku naruszenia stateczności zbocza powinna eliminować przyczyny, które wywołują zagrożenie.
Podobnie w przypadku projektowania należy rozpatrzyć wszystkie sytuacje i oddziaływania ekstremalne oraz ich koniunkcje, które mogą zaistnieć w czasie eksploatacji obiektu oraz zwrócić uwagę na fakt, czy projekt dotyczy wykonania wykopów, czy nasypów.

Najszybsze i najgroźniejsze zmiany zawsze wywołuje woda, ona też jest przyczyną większości zagrożeń osuwiskowych. Dlatego pierwszoplanowe w działaniu w celu poprawienia stateczności rozpatrywanego przypadku jest uporządkowanie stosunków wodnych i eliminacja możliwości zawodnienia skarpy. Przy zabezpieczeniach obiektów należy przewidywać także długotrwałe zmiany związane ze zmianą warunków wodnych, a więc uwzględniać dane klimatyczne dotyczące wieloletnich średnich opadów, ekstremalne wahania wód gruntowych itp.

do góry
ZAUFALI NAM