a

Wykonywane badania laboratoryjne

Nasza oferta obejmuje następujące badania:

 

 

1) Podstawowe oznaczenia dla potrzeb klasyfikacji gruntu:

 • badania makroskopowe gruntu
 • wilgotności naturalnej
 • gęstości objętościowej
 • zawartości części organicznych
 • uziarnienia metodą sitową lub areometryczną

 

 

 

2) Wyznaczanie parametrów mechanicznych:

 • wytrzymałość na ścinanie w różnych konfiguracjach pomiaru, w tym parametry rezydualne (w aparacie bezpośredniego ścinania)
 • kąta tarcia wewnętrznego i spójności (w aparacie bezpośredniego ścinania - skrzynkowym)
 • parametry ściśliwości (pierwotnej i wtórnej) oraz konsolidacji  (badania edometryczne)

 

 

 

3) Badania konsystencji gruntu:

 • granicy płynności i plastyczności według Casagande’a
 • granicy płynności metodą penetrometru stożkowego
 • granicy plastyczności metodą wałeczkowania
 • wyznaczania stopnia i wskaźnika plastyczności

 

 

4) Badania filtracji wody w gruncie:

 • wyznaczanie współczynnika filtracji w aparacie ITB-ZW-K2
 • oszacowanie współczynnika filtracji na podstawie analizy sitowej

 

 

5) Badania zagęszczenia gruntu:

 • gęstości maksymalnej i naturalnej szkieletu gruntowego
 • wyznaczenie stopnia i wskaźnik zagęszczenia (badanie Proctora)

 

 

6) Badanie agresywności wody względem betonu

 

 

7) Badania przewodności i rezystywności cieplnej szerokiej gamy materiałów takich jak:  grunty, skały, betony i polimery (Norma ASTM D5334-14)

 

 

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu ustalenia indywidualnych warunków realizacji zamówienia.  Zapytania proszę kierować na adres biuro@sineo.com.pl

do góry
ZAUFALI NAM