a

Sondowania BAT

Istotą badania za pomocą sondy BAT jest wykonanie pomiaru współczynnika filtracji gruntu.

Testy przepuszczalności mogą być wykonane w strefie saturacji jak również w strefie aeracji. Dodatkowo system BAT daje szeroki wachlarz możliwości monitorowania właściwości wód podziemnych w warunkach terenowych oraz pozwala na pobór próbek zarówno wody jak i gazu, które w zależności od przedmiotu badań stanowią podstawę kolejnych analiz laboratoryjnych.

 

 

Zalety badań sondą BAT:

 

System BAT może być używany przenośnie bądź jako instalowany na stałe. Takie rozwiązanie daje szereg opcji do jego zastosowania w różnych warunkach. Pozwala na przykład na użycie odpowiednio przystosowanego sprzętu do występujących warunków terenowych jak i struktury gruntu, na którym będzie wykonywane badanie. Istotny element stanowi doskonała adaptacja aparatury pomiarowej do warunków termicznych panujących w miejscu badania, gdyż znaczne różnice temperatury pomiędzy powierzchnią ziemi a miejscem pomiarów mogłyby spowodować duże błędy pomiarowe.

 

 

 źródło zdjęcia: opracowanie własne

 

 

Praktyczne zastosowanie sondowania BAT:

 

Sondowanie BAT daje możliwość określenia właściwości filtracyjnych (pomiar przepuszczalności) gruntu w warunkach in situ, pozwala przede wszystkim na pomiar współczynnika filtracji w gruntach słaboprzepuszczalnych (gruntach spoistych). Za jego pomocą można wykonać pomiary ciśnienia porowego w szeregach punktów w warunkach polowych na każdej głębokości. Wstępne analizy wykonane w terenie wykorzystywane są do ogólnej oceny jakości gruntu oraz wyboru miejsc,

z których pobrane próby zostaną poddane bardziej szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Sondowanie BAT jest niezbędne do wstępnego rozpoznania przestrzennego oraz planowania badań środowiskowych.

 

 

źródło zdjęcia: opracowanie własne                                                   źródło zdjęcia: opracowanie własne

 

 

 

 

do góry
ZAUFALI NAM