a

Sondowania CPT, CPTu

Sondowanie statyczne CPT, CPTu jest powszechnie stosowane na całym świecie w celu rozpoznania podłoża gruntowego, gdyż pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wyników badań

w procesie projektowania pali fundamentowych oraz fundamentów bezpośrednich.
Aparatura służy do określania parametrów gruntów spoistych i niespoistych między innymi stopnia plastyczności, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu oraz modułu ściśliwości gruntu. Dodatkowe możliwości stwarza zastosowanie stożka elektrycznego

z czujnikiem ciśnienia wody porowej (test CPTu). Końcówka pomiarowa aparatury w tej wersji, pozwala na ciągły pomiar tego parametru w badanym profilu geologicznym.
Zastosowanie sondy CPT/CPTu może być niemożliwe, gdy w gruncie zalega frakcja grubo i bardzo gruboziarnista (pospółki, żwiry, rumosze, zwietrzeliny gliniaste) - wykonanie badania w takich warunkach grozi uszkodzeniem stożka pomiarowego.  W takim przypadku zaleca się zastosowanie sondowania dynamicznego (DPH lub DPSH).
Badania CPT/CPTu zawsze powinny być uzupełnione wierceniami badawczymi, pobraniem próbek gruntów oraz poddaniu ich badaniom laboratoryjnym.

 

 

 

 

źródło zdjęcia: http://www.geosoft.com.pl/

 

 

 

Na czym polegają badania sondą CTP/CTPu:

 

Celem badania za pomocą statycznej sondy stożkowej CPT jest określenie oporu gruntu miękkiej skały podczas zagłębiania stożka oraz tarcia na tulei ciernej. Badanie to polega na wciskaniu sondy stożkowej pionowo w grunt za pomocą kolumny żerdzi. Sonda stożkowa powinna być wciskana w grunt ze stałą prędkością zagłębiania (2 cm/s). Aparatura rejestruje opór zagłębiania stożka qc, jak również tarcie na tulei ciernej fs. Sondowanie w technologii CPTu dodatkowo umożliwia pomiar ciśnienia wody w porach gruntu.

 

Sonda CPTu Geotech

Sonda CPTu Geotech

 

Praktyczne zastosowanie badań sondą CPT, CPTu:

 

Badania statyczne sondą CPT/CPTu stosuje się do precyzyjnego rozpoznawania cech podłoża gruntowego. Wykonuje się je w celu określenia kolejności i głębokości zalegania warstw geologicznych, ustalenia warunków wodno-gruntowych, a przede wszystkim do określenia fizycznych i mechanicznych właściwości poszczególnych warstw geotechnicznych. Na podstawie uzyskanych wyników można optymalnie zaprojektować fundament konstrukcji tj. wyznaczyć optymalne długości pali, ich prognozowaną nośność na wciskanie i wyciąganie oraz wyznaczyć wymiary fundamentów bezpośrednich.

 

 

 

źródło zdjęcia: opracowanie własne

do góry
ZAUFALI NAM