a

Raporty oddziaływania na środowisko

Raporty oddziaływania na środowisko często sporządza się jako załączniki do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację danych przedsięwzięć. Są jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i prawnej ochrony środowiska, które muszą być przedmiotem analizy każdego Inwestora. Ich celem jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń środowiskowych na etapie planowania inwestycji oraz skali tych zagrożeń, a w ich wyniku przeciwdziałanie lub ograniczanie i minimalizowanie negatywnych skutków.

 

Wykonuje się je ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Charakterystyki całego przedsięwzięcia, w tym: warunków użytkowania terenu w fazie budowy
    i późniejszej eksploatacji oraz przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikających
    z planowanej inwestycji.
  • Opisu elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania danego przedsięwzięcia wraz z występowaniem ewentualnych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną oraz siedlisk przyrodniczych należących do obszarów Natura 2000.
  • Opisu istniejących zabytków w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu odziaływania danego przedsięwzięcia.
  • Oceny wpływu inwestycji na środowisko na etapie jej realizacji a następnie eksploatacji.
  • Przedstawienie propozycji monitoringu zachodzących zmian.
  • Wskazania nadrzędnego interesu publicznego.

 

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami. Zapraszamy do współpracy.

do góry
ZAUFALI NAM