a

Próbne pompowania

Próbne pompowania są doświadczeniami terenowymi,
na podstawie których oblicza się:

 • parametry filtracyjne warstwy wodonośnej
 • określa się schemat zasilania badanej warstwy
 • formułuje wnioski dotyczące ustalenia zasobów wód podziemnych

 

Ze względu na ich ważność, a także koszty, muszą one być przedsięwzięciami przemyślanymi, dającymi konkretne efekty badawcze i ekonomiczne.

 

Próbne pompowania w praktyce hydrogeologicznej są stosowane powszechnie. Nie ma właściwie regionu hydrogeologicznego (poza obszarami górskimi), na którym tego typu badania nie byłyby prowadzone.

 

 

Na czym polegają próbne pompowania:

 

Podstawowym zadaniem dla próbnego pompowania jest uzyskanie, poprzez czerpanie wody ze studni (piezometru), hydrodynamicznej reakcji warstwy wodonośnej, która to reakcja umożliwia identyfikację parametrów filtracyjnych warstwy, parametrów funkcjonowania studni i warunków jej zasilania. Równorzędnym zadaniem w trakcie próbnego pompowania jest pobór próbek wody podziemnej z uaktywnionej strefy jej dopływu do otworu rozpoznawczego. Woda ta jest poddawana następnie laboratoryjnej analizie fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej oraz analizie technologicznej, w przypadku ujęć wód podziemnych, w związku z koniecznością określenia technicznych warunków jej uzdatniania. Całość badań hydrodynamicznych i hydrochemicznych prowadzonych w trakcie próbnych pompowań ma na celu ustalenie ilości i jakości wody podziemnej.

 

Poprzez próbne pompowania mogą być zrealizowane następujące cele badawcze ze wzrastającym stopniem ich złożoności:

 • określenie charakterystyk w zakresie interakcji: studnia – warstwa wodonośna,
 • zbadanie studni w aspekcie jej przyszłego wyposażenia eksploatacyjnego i racjonalnej eksploatacji,
 • terenowe pomiary parametrów hydrodynamicznych warstwy wodonośnej (przewodności hydraulicznej, współczynnika filtracji, współczynnika odsączalności grawitacyjnej lub odsączalności sprężystej),
 • ilościowa ocena szczególnych charakterystyk warstwy wodonośnej, jak: proces przesiąkania wody
  z warstw sąsiednich, test jej warunków granicznych, zróżnicowania osadów wodonośnych itd.,
 • przeprowadzenie terenowych, a więc bezpośrednich testowych obserwacji skutków poboru wody
  z warstwy wodonośnej, w tym identyfikacja rozwoju depresji w zależności od wydatku studni oraz określenie wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych, w tym ich parametrów jakościowych,
 • współdziałanie studni i ujęć.

 

Część z tych celów może być osiągnięta wyłącznie poprzez przeprowadzenie pompowania
w węzłach hydrogeologicznych zawierających – oprócz pompowanej studni – co najmniej jeden piezometr.

 

 

Rodzaje próbnych pompowań:

 

Pompowania indywidualne prowadzi się w pojedynczych otworach rozpoznawczych w celu określenia zależności między wydatkiem i depresją, co pozwala ustalić hydrauliczne cechy ujęcia
i orientacyjne parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej w otoczeniu otworu.

 

Pompowania hydrowęzłowe prowadzi się w pojedynczych otworach rozpoznawczych lub
w określonych przypadkach w grupie otworów blisko siebie położonych przy jednoczesnej obserwacji zwierciadła wody w otworach obserwacyjnych.

 

Pompowania zespołowe prowadzi się przy eksploatacji większej liczby otworów rozpoznawczych, które są przeznaczone do wykorzystania jako studnie przyszłego ujęcia w celu doświadczalnego sprawdzenia wydajności i ustalenia wielkości depresji w warunkach użytkowej eksploatacji tego ujęcia oraz w celu określenia składników zasilania jego zasobów eksploatacyjnych.

 

Wybór rodzaju pompowania jest związany z zamierzonym zadaniem dokumentacyjnym oraz stopniem skomplikowania warunków hydrogeologicznych.

do góry
ZAUFALI NAM