a

Projekty odwodnień

Odwodnienie terenu wykonuje się w celu zabezpieczenia istniejących budynków, a także robót ziemnych oraz budowlanych przed destrukcyjnym działaniem wody. Aby odprowadzić napływającą wodę należy wykonać ujęcia oraz jeżeli to potrzebne przeprowadzić wgłębne odwodnienie podłoża gruntowego. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych powinno się osuszyć bądź uregulować wszelkie zbiorniki i cieki wodne znajdujące się na terenie budowy aby nie stwarzały one późniejszego zagrożenia. Prace te wykonuje się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Czasem może być konieczne obniżenie zwierciadła wody gruntowej (dzieje się tak w przypadku, gdy poziom zwierciadła utrudnia posadowienie projektowanych konstrukcji i urządzeń lub utrudnia wykonanie wykopu). Odwodnienie należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji oraz sąsiednich obiektów, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania obiektów znaajdujących się w sąsiedztwie.

 

System odwodnienia powinien spełniac nastepujace warunki:

 

- utrzymanie bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień w porach gruntu przewidzianych
  w projekcie;
- zapewnienie stałego odpływu określonej ilości wody;
- całkowite wydalenie wody usuwanej z wykopu poza obszar wykopów;
- zapewnienie niezawodności odwodnienia;

 

 

Podstawowe prawidłowości:

  • Odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego, tymczasowe lub stałe, wykonuje się na podstawie odrębnego projektu.
  • Urządzenia do odprowadzenia wód powierzchniowych (rowy odwadniające opaskowe, stokowe itd.) lub osuszenie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych.
  • Wybór systemu odwodnienia oraz jego niezbędną wydajność należy ustalać na podstawie obliczeń.
  • Efektywność odwodnienia należy sprawdzać przez monitorowanie poziomu wody gruntowej, ciśnień w porach gruntu i przemieszczeń podłoża gruntowego. Zgromadzone dane powinny być analizowane i interpretowane w celu określenia wpływu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie realizowanych oraz pobliskich konstrukcji.
  • Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez cały czas trwania ich pracy.
  • Odwodnienia wgłębne przewidziane jako stałe, powinny mieć urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię.
do góry
ZAUFALI NAM