a

Osuwisko w Strzebielniku - zabezpieczenie oraz usunięcie skutków

Osuwisko w Strzebielniku - zabezpieczenie oraz usunięcie skutków

Ingeo Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Gniewino, sporządziła dokumentację geotechniczną dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej obudowy skarpy na działce Nr 69/7 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. Ponadto opracowanie obejmowało ekspertyzę dotyczącą przyczyn powstania osuwiska oraz określenie środków zaradczych.

 

Zakres prac oraz lokalizację punktów badawczych uzgodniono ze Zleceniodawcą. Dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” Dziennik Ustaw nr 126.

 

 

 

do góry
ZAUFALI NAM